Nghiên cứu về các thực hành về giới và học thông qua chơi tại các trường mần non ở Quảng Nam và Quảng Ngãi