Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ- Bình đẳng là thịnh vượng