Tuyển Tư vấn thiết kế tài liệu và tập huấn về lồng ghép giới cho đối tác địa phương tại Lào Cai và Hòa Bình