Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm: Triển khai giáo dục đáp ứng giới tại 15 trường điểm mầm non dự án GENTLE