Nhiều mẫu sơn có hàm lượng chì cao vẫn đang được tiêu thụ