Hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ nông thôn 15/10/2020