Các hoạt động huy động sự tham gia của cha mẹ vào công tác nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc trẻ có đáp ứng giới