Lời phát biểu bế mạc, Ngài David Devine – Đại sứ Canada tại Việt Nam