Tâm huyết, hy vọng với nông nghiệp sinh thái và những câu chuyện của nữ nông dân khu vực Châu Á