Sơn công nghiệp có chì vẫn được sản xuất và bán tại Việt Nam