Khóa tập huấn thứ 2 về kỹ năng lồng ghép giới trong các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội – dành cho cán bộ đối tác địa phương tại Lào Cai