Việt Nam đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn