Tuyển tư vấn rà soát và phát triển 3 tài liệu phát triển quản lí kinh doanh có nhạy cảm giới và tập huấn kiến thức – kĩ năng kinh doanh cho thanh niên khởi nghiệp