Sự vất vả của người mẹ qua những lần phun hóa chất trừ sâu