07/12/2022 Phiên chợ xanh – hướng tới nền nông nghiệp không độc chất và nói không với túi ni lông, rác thải nhựa