Philippines đoạt giải thưởng Chính sách Tương lai cho nỗ lực Loại bỏ Sơn chì