Phát triển năng lực phân tích giới dành cho cán bộ, đối tác địa phương tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình