Phụ nữ, thanh niên, người dân nông thôn yêu cầu công bằng về lương thực, đất đai và khí hậu!