Tiếp tục lan toả các hoạt động giáo dục tình dục cho vị thành niên tới cộng đồng