Châu Á: thành công trong việc thiết lập các vùng đệm không có hoá chất trừ sâu xung quanh các trường học