HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP VÀ KINH DOANH CHO THANH NIÊN VÀ PHỤ NỮ”