Cập nhật tình trạng giới hạn pháp lý đối với sơn chì tại khu vực Châu Á & Thái Bình Dương