Xóa bỏ lệ thuộc vào hóa chất bảo vệ thực vật: Nỗ lực và những gặt hái thành công