Thông cáo báo chí: “Sự nguy hiểm của hóa chất mãi mãi và biện pháp để bảo vệ sức khỏe con người”