Việt Nam: quốc gia đầu tiên cấm sử dụng hóa chất Chlorpyrifos Ethyl và Fiproni