Thêm thách thức cản trở việc thúc đẩy nông nghiệp sinh thái của người dân