Rà soát thực hiện 20 năm Cương lĩnh hành động Bắc Kinh tại Việt Nam