Ngày Nhân Quyền Quốc Tế 2020: RECOVER BETTER – STAND UP FOR HUMAN RIGHTS