Mong các phụ huynh không sử dụng các loại hoá chất trừ sâu hoá học…