Mời tham gia hoạt động Thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ các loại sơn có hàm lượng chì an toàn