Đại diện CGFED tham gia Diễn đàn Chính trị cấp cao (HLPF) tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York