Hưởng ứng Tuần lễ không sử dụng hoá chất trừ sâu 3-10/12/2019!