Hội thảo tổng kết dự án “Giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho sinh viên Đại học Thái Nguyên”