Cần sớm ban hành quy chuẩn về nồng độ chì trong sơn công nghiệp