Các tổ chức thành viên IPEN SEA tham gia Hội nghị EDC II và ASGM