Ảnh hưởng của chì đối với sức khoẻ con người, đặc biệt là trẻ em