Nữ thanh niên Hải Hậu tham gia Chiến dịch 16 ngày Hành động Toàn Cầu về Nông nghiệp sinh thái