Những yếu tố cần thiết với nguyên tắc phòng ngừa hóa chất BVTV