Ngày thế giới không sử dụng hoá chất trừ sâu 2019: Tài liệu hoá những ảnh hưởng của hoá chất trừ sâu đối với trẻ em