Gần 10 nghìn sinh viên được tiếp cận kiến thức sức khỏe sinh sản