Xóa bỏ lệ thuộc vào hóa chất bảo vệ thực vật – Những khoảng trống cần lấp đầy